Zocoi Vietnamese /ʒoʊ kɔɪ/: (informal) Let's watch/read together

Làm thế nào để browser không lưu cache các file CSS, JavaScript và Images

Bạn đã rơi vào trường hợp phải show 1 design mới cho khách hàng và cần phải update các file CSS, JavaScript... và tất nhiên bạn không muốn browser của khách phải load lại các file có sẵn trong cache. Sau đây là một thủ thuật giúp bạn làm điều đó

[sourcecode lang="php" htmlscript="true"]
<link href="/css/stylesheet.css?<?php echo time(); ?>" rel="stylesheet" type="text/css" />
[/sourcecode]

[sourcecode lang="php" htmlscript="true"]
<link href="/css/stylesheet.css?1281732818" rel="stylesheet" type="text/css" />
[/sourcecode]

Trong ví dụ trên, hàm time() tạo ra 1 timestamp phía sau mỗi đường dẫn và làm cho browser load lại file đó mỗi lần user refresh lại trang. Thủ thuật này có thể áp dụng cho tất cả mọi loại file từ CSS, JS và file ảnh...

Tuy nhiên bạn nên cẩn thận khi sử dụng thì caching là điều tốt giúp giảm tải server và băng thông, vì vậy cách này nên dùng chỉ khi bạn đang develop hay test trang web. Trong môi trường production, các file CSS và JS nên được cache và thậm chí nén vì 2 mục đích trên.

Chúc bạn thành công