Zocoi Vietnamese /ʒoʊ kɔɪ/: (informal) Let's watch/read together

Hướng dẫn sử dụng grep cho người mới bắt đầu

Grep là công cụ cơ bản trong linux/unix dùng để tìm kiếm từ khoá trong file hoặc từ input. Ngoài grep ra còn có egrep giống như grep -E, rgrep giống như grep -r và fgrep giống như grep -F.

Dưới đây là vài ví dụ đơn giản có thể dùng hàng ngày

1. Tìm từ khoá keyword trong tất cả các file trong thư mục hiện thời và hiện đường dẫn của file đó
[code lang="bash"]
grep -H -r "keyword" *
[/code]

2. Tìm từ khoá kết hợp output từ lệnh khác
[code lang="bash"]
cat filename | grep 'something'
cat /proc/cpuinfo | grep -i 'Model'
[/code]

3. Đếm số kết quả tìm được
[code lang="bash"]
$ grep -c false /etc/passwd
7
[/code]

grep là công cụ rất nhanh và hữu ích. Hãy tìm hiểu thêm ở đây hoặc gõ "man grep" trong terminal. Chúc bạn thành công.